Notice of Deadline to File Applications for Place on the Ballot

​​2-1
Prescribed by Secretary of State
Section 141.040, Texas Election Code
9/2023​​​

NOTICE OF DEADLINE TO FILE APPLICATIONS FOR PLACE ON THE BALLOT
(AVISO DE FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR SOLICITUDES PARA UN LUGAR EN LA BOLETA)

Notice is hereby given that applications for a place on the Dallas College Board of Trustees (Districts 1, and 7) May 4, 2024, Regular Election ballot may be filed during the following period:

(Se da aviso por la presente que las solicitudes para un lugar en la boleta de la Elección regular del 4 de mayo del 2024 de Dallas College Board of Trustees (Distritos 1 y 7) se pueden presentar durante el siguiente horario:)

Filing Dates and Times:
(Fechas y horario para entregar solicitudes)

Start Date 01/17/2024
(Fecha de inicio)

End Date 02/16/2024
(Fecha límite)

Office Hours: Monday – Friday, from 8:00 a.m. to 5:00 p.m.
(Horario de oficina: Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.)

Physical address for filing in person application for place on the ballot:
(Dirección física para presentar las solicitudes en persona para un lugar en la boleta)

Dallas College
Administration Office, Legal Department
1601 Botham Jean Boulevard, Suite 208
Dallas, Texas 75215-1816

Address to mail application for place on the ballot (if filing by mail):
(Dirección de dónde enviar las solicitudes para un lugar en la boleta (en caso de presentar por correo)

Dallas College
Administrative Office, Legal Department
1601 Botham Jean Boulevard, Suite 208
Dallas, Texas 75215-1816

Email or Fax Number to send an application for place on the ballot:
(Dirección de correo electrónico o número de fax para enviar una solicitud para un lugar en la boleta)

Email: tmccarty@dallascollege.edu​
Fax Number: 214-378-1730

Torsha McCarty
Printed Name of Filing Officer
(Nombre en letra de molde de la Oficial de registro)

Signature of Filing Officer
(Firma de la Oficial de registro)

12/18/2023
Date Posted
(Fecha publicada)

Revised 12/08/23


2-1

Do Tổng Thư ký Tiểu bang  quy định

Mục 141.040, Bộ luật Bầu cử Texas

9/2023

THÔNG BÁO THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 

VỊ TRÍ TRÊN LÁ PHIẾU

Theo đây, chúng tôi xin thông báo về thời gian nộp hồ sơ đăng ký vị trí trên lá phiếu cho Cuộc bầu cử Thường kỳ của Ban Quản trị Dallas College (Quận 1 và 7) ngày 4 tháng 5 năm 2024 như sau:

Ngày giờ nộp hồ sơ:

Ngày bắt đầu 17/01/2024

Ngày kết thúc 16/02/2024

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều 

Địa chỉ thực tế để trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký vị trí trên lá phiếu:

​Dallas College 
Administration Office, Legal Department
1601 Botham Jean Boulevard, Suite 208
Dallas, Texas 75215-1816

Địa chỉ gửi hồ sơ đăng ký vị trí trên lá phiếu qua đường bưu điện (nếu nịa chỉ gửi hồ sơ đăng):

​Dallas College 
Administrative Office, Legal Department
1601 Botham Jean Boulevard, Suite 208
Dallas, Texas 75215-1816

Email hoặc số fax để gửi hồ sơ đăng ký vị trí trên lá phiếu: 

Email: tmccarty@dallascollege.edu

Số fax: 214-378-1730

Torsha McCarty
Tên viết in hoa của viên chức nộp hồ sơ

Chữ ký của viên chức nộp hồ sơ

18/12/2023
Ngày đăng

Ngày sửa đổi 08/12/2023